1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לשירות Affiracle , אשר ניתן באמצעות האתר: https://affiracle.com/ ו/או כל אפליקציה, יישום, בוט ("Bot") וכיו"ב (להלן ביחד: "השירות"). השירות מופעל על ידי חברת אפירקל טכנולוגיות בע"מ, מספר חברה 516769023 מרחוב אריה שנקר 1 הרצליה (להלן: "החברה").

1.2. השירות מספק מערכת לניהול תוכניות שותפים לחנויות ומהווה תוכנית שותפים המאפשרת מפגש בין שותפים לבין חנויות ובעלי עסקים (כמוגדר להלן).

1.3. תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם העושה שימוש בשירות או במידע הקיים בו (להלן: "המשתמש"), והם מהווים הסכם משפטי מחייב בין החברה לבין המשתמש.

1.4. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש בטרם השימוש בשירות, שכן השימוש בו, ייחשב להסכמה מצדך לתנאי השימוש. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש, אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו להפסיק לעשות שימוש בשירות או בתכנים המוצגים. שים לב כי השירות כרוך בקבלת הודעות שיווקיות, והסכמתך לתנאי השימוש חלה גם על קבלת הודעות אלה (בהתאם לפרטים המפורטים בסעיפים 9.12 ו-9.13 להלן).

1.5. תנאי שימוש אלה חלים על השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו, באמצעות מכשירי תקשורת שונים לרבות מכשיר טלפון סלולרי חכם ("סמארטפון") ומחשב לוח ("טאבלט"(. ניתן להשתמש בשירות באמצעות מכשיר אשר תואם את דרישות ההפעלה של הפלטפורמה הרלוונטית. החברה אינה אחראית לכך כי דרישות אלו תהיינה תואמות למכשיר אשר ברשותך או שהשירות, כולו או חלקו, יפעל כהלכה במכשירך.

1.6. החברה תהיה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין, להפסיק את פעילות השירות או החברה, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטה להפסיק או להשהות את פעילות השירות או החברה, בהתאם ובמידה האפשרית לפי הדין החל.

1.7. החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.


2. הרשמה לשירות חנויות ושותפים

2.1. לצורך שימוש בשירות, על המשתמש להירשם לשירות. הרשמה לשירות מחייבת מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת.

2.2. במסגרת הרשמה לשירות, יתבקש המשתמש להזין מספר טלפון וסיסמא ייחודית, אשר ישמשו אותו במסגרת השימוש בשירות. המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמור על מספר הטלפון והסיסמא שלו מאובטחים ותחת סודיות. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בקשר עם אבדן הסיסמא או עם פעילויות לא מורשות, שלא כתוצאה ממחדל רשלני של החברה.

2.3. במידה והמשתמש נדרש לשחזר את הסיסמא שלו, הוא יוכל לעשות כן על ידי הגשת בקשה לקבלת קוד שחזור למספר הטלפון באמצעותו נרשם לשירות, זאת באמצעות אתר האינטרנט של השירות, ובכפוף לפעולות הזדהות נוספות שתדרוש החברה לצורך שחזור הפרטים כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. שימוש בשירות
3.1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש בשירות, לרבות במידע ובתכנים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי הדין ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

3.2. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לשירות ו/או להשתמש בו ו/או במידע או בתכנים הכלולים בו, לרבות על ידי יצירת סביבת דפדפן, תיחום (frame) או יצירת העתק (mirror) לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס, רוגלה, נוזקה, סוס טרויאני או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק או לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש בשירות; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

3.3. המשתמש מתחייב כי בעת השימוש שלו בשירות או במידע או בתכנים המוצעים בו הוא לא יפר ו/או יפגע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או יאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לשירות ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.

3.4. המשתמש מתחייב שלא לפגוע, להכביד או לשבש את פעולת השירות או השרתים המאחסנים את השירות, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים כאמור, לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית השירות או לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לשירות, לרבות אמצעים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה בשירות.

3.5. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש בשירות אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירות, לרבות על ידי חסימת מספר הטלפון ו/או ה-IP או כל פעולה אחרת, להתחקות אחר השימוש של המשתמש בשירות, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

4. מידע ותכנים המוצעים במסגרת השירות

4.1. השימוש בשירות, במידע ובתכנים הכלולים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל אחריות לאמיתותם. יובהר ויודגש כי מידע ו/או תכנים המוצגים במסגרת השירות מתקבלים מצדדים שלישיים ולפיכך החברה אינה יכולה להבטיח או לוודא את נכונותם, דיוקם או אמינותם של הנתונים.

4.2. השירות מציע לאפשר לחנויות אינטרנטיות להפעיל תוכנית שותפים המאפשרת לחנויות להזמין ולנהל תוכנית שותפים במסגרת החנות האינטרנטית שלהם. יודגש כי השירות אינו משמש כפלטפורמת תוכנית שותפים ואין לראות בהצגת חנויות ומסעות פרסום של חנויות כהצעה לקידום תוכנית שותפים מאת החברה וכי החברה לא תיחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם או תוכנית שותפים למשתמשים. ביצוע התקשרות של חנות מול שותף או שותף מול חנות יבוצע ישירות בין המשתמשים והחברה לא תהא והיא איננה צד, ישיר או עקיף, לעסקת רכישה כאמור.

4.3. השימוש בשירות ייעשה ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג של החברה ו/או מי מטעמה לטיב, לאיכות, להיקף, לסוג, למידת הדיוק ו/או לאמינות התכנים שיוצעו במסגרת השירות, לפערים ו/או אי התאמה בין המידע שמוצג במערכת לבין המידע שהתקבל בפועל, לאי התאמת בעמלות, לזמינות המוצר, לאפשרות ביצוע עסקה ולכל התנהלות בין המשתמש לבין בתי העסק המציעים את המוצרים למכירה, לרבות בכל הנוגע לתהליך רכישת המוצרים. יובהר כי השימוש במידע ובתכנים המוצגים בשירות ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

4.5. אין בתכנים המוצעים במסגרת השירות, כדי להוות מצג ו/או התחייבות ו/או חוות דעת, של החברה או מי מטעמה, ביחס לביצוע עסקה כלשהי, לרבות רכישה או מכירה של המוצרים המוצעים במסגרת השירות, ואין לראות בפרסום כאמור משום המלצה, הצעה מחייבת, ייעוץ, חוות דעת בקשר עם ביצוע עסקה והאמור אינו מחליף או מוריד מאחריותו של כל משתמש לבחון את שיקוליו בטרם ביצוע העסקה.


4.7. השירות עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ומובהר בזאת למשתמש כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

4.8. היה והמשתמש עושה שימוש בשירות עבור אדם אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם מול החברה וכי אותו אדם יקבל על עצמו תנאי שימוש אלו, כאילו התקשר ישירות מול החברה. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם בגין שימוש בשירות ובתכנים המוצעים דרכו, בשמו על ידי המשתמש.

4.9. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך השירות יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות, ורק הם.

5. הגבלת השימוש בשירות

5.1. החברה תהיה רשאית לחסום, להגביל או למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש בשירות בכל אחד מהמקרים הבאים:

5.1.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
5.1.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
5.1.3. לפי שיקול דעתה הסביר של החברה בנסיבות עניין ספציפי;
5.1.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה, במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים בשירות או בפעילות התקינה של השירות;
5.1.5. קיים סיכון לביטחון או פרטיות פרטי המשתמש;
5.1.6. קיים איום על הביטחון או השלמות של נכסי החברה ו/או תשתיות מערכות המידע שלה;
5.1.7. חסימה, הפסקה או הגבלת השימוש על ידי החברה נדרשת כדי להגן על זכויות, רכוש או בטיחות של החברה, משתמשים או הציבור.

5.2. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור לעיל ואין בחסימה, הפסקה או הגבלת השימוש על ידי החברה כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלו.

6. קניין רוחני

6.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, בשירות ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, מוצרים ושירותים המוצעים בו, עיצוב, look & feel, logos, ממשקים, מאגרי נתונים, קבצים, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בשירות, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תנאים אלה תישמר בידי החברה ו/או של צדדים שלישיים בעלי הזכויות.

6.2. החברה מעניקה למשתמש זכות שימוש מוגבלת בשירות בכפוף לתנאים הבאים: (א) זכות השימוש אינה בלעדית; (ב) זכות השימוש כפופה לקיום הוראות תנאי שימוש אלה וכן להוראות כל דין; (ג) זכות השימוש הנה אישית והיא אינה ניתנת להעברה, להמחאה או להסבה ולא ניתן לתת בה רישיונות משנה; (ד) זכות השימוש הדירה ומוגבלת בזמן והיא עשויה להיות מבוטלת על ידי החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא נימוק, על פי שיקול דעתה הסביר של החברה בנסיבות העניין. אין באמור כדי להוות ויתור מצד החברה על זכויות הקניין הרוחני שלה בשירות ובנכסיה האחרים.

6.3. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לתקן, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת (reverse engineering), או למכור, להשכיר, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים בשירות ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של בעל הזכויות בתכני השירות (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש בשירות באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת לכך של החברה או (לפי העניין) הצד השלישי הרלוונטי, בכתב ומראש.

6.4. המשתמש מתחייב שלא להסיר או להפריד מתכני השירות כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או צדדים שלישיים, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).

6.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של השירות ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לשירות ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

6.6. השירות עשוי להשתמש ברכיבי צד שלישי הכפופים לרישיונות של צדדים שלישיים (להלן: "רכיבי צד שלישי"), בהם המשתמש רשאי להשתמש אך ורק בכפוף לעמידתו בתנאי הרישיון החלים על רכיבים אלו. במקרה של סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאי שימוש אלה, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו, וזאת אך ורק בקשר עם רכיבי הצד השלישי. תנאי שימוש אלה אינם חלים על כל רכיבי הצד השלישי הנלווים ו/או הכלולים בשירות, והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. החברה אינה היוצר, הבעלים או נותן הרישיון של רכיבי צד שלישי, והיא אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר.

6.7. היה ואדם כלשהו סבור שתוכן מסוים המופיע במסגרת השירות מפר את תנאי השימוש ו/או הוראות הדין, הוא רשאי ליצור קשר עם החברה בכתובת: [email protected], עם הפנייה לתוכן המפר (לרבות צילום מסך), פירוט לגבי ההפרה, שמו ופרטי התקשרות. היה והחברה תמצא כי התוכן אכן מפר, הוא יוסר בהקדם האפשרי. החברה אינה אחראית לתכנים מפרים או הסרתם מהשירות.

7. הגבלת אחריות

7.1. בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

7.1.1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש בשירות ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה.

7.1.2. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש בשירות (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, לרבות צווי השבתה או מגבלות תנועה (לרבות כתוצאה מנגיף ה-COVID-19 או נגזרותיו) ו/או שהייה, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.

7.1.3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).

7.1.4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

7.1.5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהשירות ו/או הורדת השירות (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג. החברה אינה מתחייבת להודיע למשתמש מראש על חסימה או הורדת השירות לצרכים כאמור.

7.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יתכן כי בנוסף לאספקת קישורים לדפי האינטרנט של המוצרים המופעלים על ידי בתי העסק, במסגרת השימוש בשירות תספק החברה קישורים והפניות נוספים לאפליקציות שונות ו/או לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים. באתרים אלה, יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. המשתמש מסכים כי לחברה אין כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. שימוש ומסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה לתנאי שימוש אלה אלא לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו. דברים אלו נכונים, בשינויים המחויבים, גם לגבי השימוש בשירות באמצעות הפלטפורמות השונות.


8. זמינות השירות

8.1. ידוע למשתמש, כי זמינות המידע והתכנים במסגרת השירות אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים וכי החברה תהיה רשאית, על פי שיקולה דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר מוצר, יישום, שירות או תוכן ספציפי מהשירות, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

8.2. השימוש הרציף בשירות תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה, מנהליה, עובדיה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של השירות, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע ו/או בהורדת התכנים ו/או בתוכנם ו/או במועד העברתם.

9. מדיניות פרטיות

9.1. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא אוספת ומחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו החברה אוספת מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו.

9.2. בעצם הכניסה, הגישה ו/או השימוש בשירות, אתה מביע את הסכמתך לאיסוף המידע האישי (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע של החברה ולשיתופו עם צדדים שלישיים, כמפורט להלן. אם אינך מסכים לאיסוף המידע, אינך מורשה לגשת ו/או להשתמש בשירותים.

9.3. מונחים אשר אין להם משמעות במדיניות פרטיות זו, תינתן להם המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש של השירות או בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

איזה מידע החברה עשויה לאסוף?

9.4. השימוש בשירות כולל איסוף של מידע אישי המזהה את המשתמש או צדדים שלישיים או אשר מאפשר לחברה לזהות את המשתמש או צדדים שלישיים באופן אישי. בעת השימוש בשירות, החברה עשויה לאסוף ולעבד אודות המשתמש או אודות צדדים שלישיים אחד או יותר מסוגי המידע האישי המפורטים להלן.

9.5. מידע אישי אשר נאסף מהמשתמש באופן ישיר:

9.5.1. החברה תאסוף מידע אישי אודות המשתמש או אודות צדדים שלישיים אשר ימסרו על ידי המשתמש כחלק מפניה או יצירת קשר עם החברה דרך השירות, לרבות שם, טלפון, דוא"ל ומהות הפנייה.

9.5.2. המידע האישי שיימסר על ידי המשתמש, נמסר על ידו ללא כל מחויבות חוקית לעשות כן ומרצונו החופשי ובהסכמתו של המשתמש. ככל שהמשתמש ימסור לחברה מידע אישי גם אודות צדדים שלישיים, המשתמש מצהיר כי יש בידו את כל ההרשאות החוקיות ו/או קיבל את הסכמתם כל נושאי המידע או צדדים שלישיים לחלוק עם החברה מידע אישי זה, למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ובמידת הצורך, הבאת לידיעתם של אותם צדדים שלישיים הוראות מדיניות פרטיות זו. החברה לא תישא באחריות בכל הנוגע לאי קבלת הסכמה, מסירת מידע ללא הרשאה חוקית או יידוע אותם צדדים שלישיים בקשר לאיסוף ועיבוד מידע אודותיהם על ידי החברה.

9.6. מידע אישי שהחברה עשויה להפיק לגבי המשתמש:

9.6.1. בעת השימוש בשירות, הנתונים והמידע שהחברה אוספת לגבי המשתמש (למשל, פעולות שביצע או הוראות שמסר) עשויים להיות מעובדים, הן באופן ידני והן באמצעות כלים ממוחשבים ואוטומטיים, על מנת להפיק תובנות אשר יאפשרו לחברה לשפר את השירותים, להתאימם לפעילויות המשתמש וכו'.

9.7. מידע נוסף:

9.7.1. מזהים: בעת השימוש בשירות, המשתמש מספק לחברה באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלו, או מזהים אחרים בהתאם לרשת או למכשיר באמצעותו נעשה השימוש. מידע זה נאסף על ידי החברה על מנת לשפר את חוויית המשתמש בשירות, כדי לקבוע את מיקומו הגיאוגרפי של המשתמש ולמטרות אבטחה.

9.7.2. סטטיסטיקות ומדידות: החברה עשויה, בעצמה או באמצעות ספקי שירותים חיצוניים כגון Google Analytic, להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגות המשתמש בשירות, ובשירותים של החברה באופן כללי.

כיצד החברה משתמשת במידע?

9.8. החברה עושה שימוש במידע אישי למטרות עסקיות לגיטימיות ובהן:

9.8.1. לצורך מתן השירות;

9.8.2. ליצירת קשר בהמשך לפניית המשתמש אל החברה;

9.8.3. לספק תמיכה (לרבות שליחת הודעות שירות ותחזוקה) ולטפל בבקשות או בתלונות, וכן על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון;

9.8.4. לצורך דיוור שיווקי (כמפורט במדיניות פרטיות זו) ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית, בהתאם ובכפוף להוראות הדין;

9.8.5. לצרכים ניהוליים, תפעוליים ואחרים הנדרשים לצורך תפעול השירות;

9.8.6. לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי, ביצוע סקרים ומשובים, על מנת לשפר את השירות ו/או התאמת מוצרים או שירותים ו/או תפעול עסקי החברה;

9.8.7. על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן.

9.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע לא אישי למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור שירותים ויישומים; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות; מחקר סטטיסטי, וכיו"ב.

שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

9.10. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שנאסף אודות המשתמש, בלא הסכמתו, אלא במקרים המפורטים להלן:

9.10.1. ככל שהדבר דרוש לצורך הפעלת השירות ואספקה תקינה של שירותים ותכנים המוצעים דרכו, לרבות ספקי דיוור, חברות אחסון מידע וכו';

9.10.2. כדי להגן על זכויות החברה ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה על החברה.

9.10.3. שיתוף מידע עם ספקי דיוור ופרסום, בהתאם ובכפוף לדרישות הדין;

9.10.4. אם החברה תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;

9.10.5. אם החברה תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה;

9.10.6. במסגרת שינוי המבנה הארגוני והתפעולי של החברה (לרבות במצב שבו החברה תארגן את פעילותה במסגרת גוף אחר - לרבות מיזוג עם גוף אחר) – אז החברה תהא זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודות המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו;

9.10.7. אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

9.10.8. על פי בקשתו המפורשת של המשתמש.

9.11. המשתמש מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר, על פי שיקול דעתה, את המידע האישי אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע האישי מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.


דיוור שיווקי

9.12. החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמש פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 או בהתאם לסעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דיוור שיווקי זה עשוי להכיל מוצרים ושירותים של החברה או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים כגון שותפיה העסקיים של החברה.

9.13. ככל שהמשתמש מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הוא רשאי, בכל עת, להודיע על כך לחברה בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו. מובהר כי החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש דיוור שיווקי על סמך תוצרי עיבוד ואפיון המידע האישי שלו שנמסר על ידו ו/או מידע אודות פעילות המשתמש במסגרת השירות ו/או מידע האגור במערכות החברה, וזאת על מנת להציע למשתמש מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לו עניין בהם.

Cookies

9.14. החברה ו/או מי מטעמה עושה שימוש בשירות בקבצים המכונים cookies ופיקסלים או כלי תוכנה אחרים (להלן: "Cookies") שמקורם בצדדים שלישיים בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של אותם צדדים שלישיים, שמותקנים על המערכות והתוכנות של המשתמש כאשר זה עושה שימוש באינטרנט, בין היתר לצורך אפיון, ניטור ומעקב אחר הפעילות של המשתמש, לזהות דפוסי שימוש, בירור העדפותיו, מתן אפשרות להצגת פרסומות המותאמות להעדפותיו של המשתמש בהתאם לניתוחים ובכדי להפוך את השירות מותאם יותר לחוויה של המשתמש, לצרכיו ולמאפייניו הייחודים. הקבצים הללו מאפשרים לחברה ו/או מי מטעמה לייחס מידע הנוגע לשימוש באתר למשתמש ספציפי ולמידע הנוגע לאותו משתמש.

9.15. קבצי ה-Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים במכשיר הקצה, ככל שאפשר המשתמש זאת בהגדרות מכשיר הקצה, ואשר אוספים מידע כגון משך השהייה של המשתמש בעמוד/מסך מסוים בשירות, אופן הגלישה של המשתמש באתר האינטרנט של השירות, פעולות שביצע המשתמש בשירות, זיהוי כתובת IP, מיקום, מועדי התחברות ועוד.

9.16. מובהר כי באפשרות המשתמש לעדכן או לשנות בכל עת את הגדרות מכשיר הקצה ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקבצי Cookies, אך ייתכן כי במקרה זה שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי. שינוי הגדרות כאמור הנו באחריות המשתמש בלבד. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת עוגיות. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית ה-Cookies.


זכות לעיין במידע

9.17. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

9.18. פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected].

9.19. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, המשתמש זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

אבטחת מידע

9.20. החברה משקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע האישי אודות המשתמש, בהתאם להוראות הדין ובסטנדרטים גבוהים וכמקובל בענף, והכל על מנת להבטיח את אבטחת המידע אודות המשתמש ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה, לרבות בנוגע למידע המתקבל באמצעות שימוש בשירות בפלטפורמות השונות. עם זאת, יובהר כי חלק מהמידע המועבר באמצעות הפלטפורמות מוחזק על ידי הפלטפורמות עצמן. החברה איננה אחראית לאבטחת מידע שאינו מצוי בשליטתה, והאחריות לאבטחתו חלה על בעלי הפלטפורמות בלבד.

9.21. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח אבטחת מידע הרמטית וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למערכות המידע של החברה המפעילות את השירות. החברה אינה מתחייבת שמערכות מידע אלה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע, לרבות למידע האישי, וכן מפני ווירוסים ו/או תוכנות אחרות היכולות לתקן, למחוק, להשחית, לפגוע, להזיק למידע ולמערכות המאוחסן בהם. בשימוש בשירות, בהרשמה, במסירת מידע אישי, המשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.


10. יצירת קשר

10.1. לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לשירות ניתן לפנות לחברה בדוא"ל: [email protected].

11. שונות

11.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים או יידועם מראש, למעט במקרה של יידוע המשתמשים בעת עריכת שינויים מהותיים או ככל ונדרש על פי דין. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקפם בתום שלושים (30) ימים ממתן ההודעה עליהם, למעט אם השינוי נובע מדרישה חוקית או רגולטורית או אז ייכנס השינוי לתוקפו על פי אותה דרישה. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת במסגרת השירות. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש בשירות לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל שימוש מחודש בשירות על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

11.2. הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים, יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, מדיניות פרטיות, הגבלת אחריות ושונות, ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות בין החברה לבין המשתמש.

11.3. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לשירות לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים, המוצרים והשירותים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש בשירות הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל בלבד והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר.

11.4. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי, במידת האפשר, לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

11.5. כל שיהוי של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכות כאמור.

11.6. תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים.

11.7. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיו או את התחייבויותיו, כולן או מקצתן, על פי תנאי שימוש אלה או הסכמים אחרים בין החברה לבין המשתמש לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. החברה תהיה רשאית להמחות או להעביר את התחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה או הסכמים אחרים של החברה מול המשתמש לצד שלישי, ללא מגבלה וללא חובת הודעה על כך, ובלבד שזכויות המשתמשים לא תיפגענה.

11.8. כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב על ידי החברה.

תאריך עדכון אחרון: ‏02 מאי 2023
תפריט נגישות